Dr Nina Pejović Mandić

Dr Nina Pejović Mandić

Dr Nina je osnovnu i srednu školu pohađala u Podgorici, a maturirala je u SAD (Portland, Oregon). Medicinski fakultet je završila u Zagrebu, a specijalizaciju iz pedijatrije u Univerzitetskoj Dečijoj Klinici, Beograd. Radila je u Institutu za bolesti djece Kliničkog Bolničkog Centra Crne Gore do osnivanja PZU Doktorica Mica s Dr Vjerom.

U tri navrata boravila je u Austriji, Salzburg na usavršavanjima, u organizaciji Američko Austrijske Fondacije. Jednom godišnje pohađa neki od evropskih pedijatrijskih kongresa. 

Bila je član Nacionalne Interdisciplinirane Komisije za racionalniju upotrebu antibiotika. Obavljala je dužnost savjetnika iz oblasti zdravstva u projektima humanitarne organizacije INTERSOS i UNICEF. 

Dr Nina je član Upravnog odbora Udruženja pedijatara Crne Gore.

Javno-zdravstveni rad:

  • Obuka medicinskih sestara u vrtićima u okviru Male Pedijatrijske škole.
  • Obilazak vrtića u Podgorici i razgovor s roditeljima na temu smanjenja upotrebe antibiotika.
  • U više navrata boravak u školama i vrtićima i razgovori s djecom o zdravim stilovima života.
  • Učešće na kotorskoj tribini o zlostavljanju djece.

Majka Radoša, Andrije i Ane.

Dr Vjera Janković

Dr Vjera Janković

Dr Vjera je osnovnu i srednju školu pohađala u Podgorici. Medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije je završila u Beogradu na Univerzitetskoj Dečijoj Klinici. Radila je u Domu Zdravlja Podgorica do osnivanja PZU Doktorica Mica s Dr Ninom.

U organizaciji Američko-Austrijske Fondacije boravila je u Austriji, u Salzburgu na usavršavanju. Jednom godišnje pohađa neki od evropskih pedijatrijskih kongresa.

U okviru UNICEF-ovih „10 Koraka do uspješnog dojenja“ bila je edukator zdravstvenim radnicima širom Crne Gore. Takođe u okviru programa promocije dojenja Udruženja Roditelji obučila je majke volonterke za pomoć u dojenju.

Član je Upravnog Odbora Udruženja Roditelji.

Javno-zdravstveni rad:

  • Obuka medicinskih sestara u vrtićima u okviru Male Pedijatrijske škole.
  • Svojim medijskim angažovanjem doprinosi zdravstvenom prosvećivanju roditelja.

Majka Danila i Filipa.

Prim dr Slađana Radulović mr sci

Prim dr Slađana Radulović mr sci

Pedijatar – pulmolog u Institutu za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore.

Od 1990. godine radi pedijatrijsku medicinu.
Od 1994. godine kao specijalista pedijatrije.

Ispitivanje, liječenje i praćenje djece svih uzrasta sa respiratornim oboljenjima.
Respiratorne infekcije: upala pluća, bronhilolitis;
Komplikacije respiratornih infekcija,
Dijagnostika, liječenje, prevencija i edukacija djece oboljele od dječije astme.

Dr Nataša Čurović Popović

Dr Nataša Čurović Popović

Pedijatar – endokrinolog Instituta za bolesti djece.

Od 2000. godine radi u Institutu za bolesti djece.

Specijalizaciju iz pedijatrije i užu specijalizaciju iz endokrinologije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Bavi se ispitivanjem, liječenjem i praćenjem djece sa poremećajima rasta i razvoja, liječenjem i edukacijom djece i adolescenata oboljelih od dijabetesa, ispitivanjem, liječenjem i praćenjem djece sa drugim endokrinološkim problemima.

Dr Milena Adžić

Dr Milena Adžić

Specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije,
Subspecijalista dječji fizijatar.

Obrazovanje:
Završila Medicnski fakultet u Novom Sadu.
Specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Subspecijalizaciju iz dječje fizijatrije završila na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno iskustvo:
DZ Cetinje, Institut “Dr Simo Milošević” u Igalu, Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KC CG, Instutut za bolesti djece  KC CG.

Reference / Stručni radovi / Članstva:
Autor i koautor radova iz oblasti fizikalne medicine i dječje fizijatrije.
Završila Kineziološku dijagnostiku dojenčadi prema Vojti na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu.
Završila tečaj Procjena kvaliteta spontanih pokreta- General movemenets (GM) na Akademiji za razvojnu rehabilitaciju u Zagrebu.
Završila Temeljni Bobath NRT tečaj za rad sa djecom i odraslima  u Sloveniji prema načelima EBTA-e.
Završila tečaj Trodimenzionalni tretman skolioza po principima Schroth metode u Splitu.

Polje interesovanja: stimulacija psihomotornog razvoja kod rizične djece, rehabilitacija neuroloških oboljenja, fizikalno liječenje skolioza.

Dr Nataša Vukotić Đuričanin

Dr Nataša Vukotić Đuričanin

Dermatovenerolog.

Od 2000. godine zaposlena u Dermatovenerološkoj klinici Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) .

Fakultet i specijalizaciju iz dermatovenerologije završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Bavi se dijagnostikovanjem, liječenjem i praćenjem odraslih pacijenata i djece sa različitim kožnim oboljenjima.

Dr Veselinka Lola Đurišić

Dr Veselinka Lola Đurišić

Pedijatar gastroenterolog, načelnik Odjeljenja gastroenterologije u Institutu za bolesti djece KCCG, Podgorica.

Rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu školu.
Srednju stručnu Medicinsku školu završila je u Čačku, kao đak generacije.

Medicinski fakultet, užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterologije kao i Magistarske studije iz digestivnog sistema, je završila na Medicinskom fakultetu Univerziteta Beograd sa prosječnom ocjenom iznad 9,10.

Prva profesionalna iskustva stekla je u rodnom Nikšiću, radeći kao vođa tima u lokalnim ambulantama razuđene opštine Nikšić.

Sa velikom ljubavlju, entuzijazmom i posvećenošću od 1995. God. radi u Institutu za bolesti djece, kao ljekar u Odjeljenju Intenzivne njege, dežurni ljekar, subspecijalista gastroenterologije na odjeljenju, u gastroenterološkoj ambulanti i endoskopskom kabinetu IBD-a.

Veselinka je prvi diplomirani pedijatar gastroenterolog u Crnoj Gori i prva je započela endoskopske procedure – gastroskopiju, rekto i kolonoskopiju, a kao načelnik Odjeljenja gastroenterologije unaprijedila je službu, formirala tim ljekara i edukovanih sestara, koji sa uspjehom nastavljaju izvođenje endoskopskih procedura u dijagnostičke i terapijske svrhe.

Bila je saradnik u nastavi na Medicinskom fakultetu Univeziteta Crne Gore.

Osnivač je i rukovodilac “Kolašinske pedijatrijske škole” – najvećeg stručnog edukativnog seminara za crnogorske pedijatre.

Sekretar je Udruženja pedijatara Crne Gore, član ESPGHAN.

Obavljala je funkciju direktora Pedijatrijske klinike IBD KCCG.

Svoju želju i ambiciju da pomogne uvijek i sada, ostvarila je i kao osnivač NVO, volonterski radeći na podršci djeci koja su na dijeti bez glutena. Izborila se argumentima da djeca dobiju lijek – bezglutensko  brašno na recept i teret Fonda, a kasnije i svi odrasli pacijenti sa dijagnozom celijakije.

Pohađala je brojne seminare i workshopove iz oblasti gastroenterologije i hepatologije uglavnom u inostranstvu. Završila je Školu ultrazvuka u pedijatriji.

Polje interesovanja je vezano za sve oblasti gastroenterologije i hepatologije, kao i za unaprjeđenje zdravlja djece u Crnoj Gori kroz zdravstvenu prosvećenost stanovništva.

Dr Ivan Krgović

Dr Ivan Krgović

Dječji psihijatar.

Dr Ivan Krgović je osnovnu školu i gimnaziju pohađao u Bijelom Polju.

Medicinski fakultet je završio u Beogradu. Nakon obavljenog pripravničkog staža u domu zdravlja u Podgorici, radio je u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, takođe u Podgorici.

Specijalizaciju iz dječje i adolescentne psihijatrije je završio na medicinskom fakultetu u Beogradu pri čemu je specijalistički staž obavljao na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu KCS, i u Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj ul., u Beogradu.

Položio zvaničnu obuku za testiranja koja su zlatni standard u svijetu za procjenu razvojnih poremećaja iz spektra autizma (Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R) i Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS) i brojne obuke i seminare iz oblasti neurorazvojnih poremećaja i dječje i adolescentne psihijatrije (mentalna oboljenja i poremećaji za uzrast do 26. godine života).

Tečno govori engleski jezik.

Od decembra 2019. godine obavlja funkciju direktora Centra za autizam, razvojne poremećaje i dječju psihijatriju ˝Ognjen Rakočević˝.

Stručni konsultant u JU Centar ˝Ljubović˝.

Autor i koautor je nekoliko radova iz dječje psihijatrije objavljenih u međunarodnim časopisima.

Oženjen, otac dva dječaka.